Edukacja przyszłości w Gminie Sianów

Województwo:

Perspektywa:

Edukacja przyszłości w Gminie Sianów

Projekt pt.Edukacja przyszłości w Gminie Sianów jest realizowany przez Gminę Sianów, w partnerstwie z podmiotem edukacyjnym Mały Inżynier, w okresie II.2024–VIII.2025.

Cel główny Projektu: do 31.08.2025 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janka Bytnara w Sianowie, Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie i Szkole Podstawowej im. Larysy Ewy Krause w Dąbrowie (woj.zachodniopomorskie) poprawiona zostanie jakość i dostęp do kształcenia ogólnego, poprzez:
a) realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów (ucz.);
b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
c) rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną;
d) doradztwo zawodowe oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
e) doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli;
f) wsparcie potencjału edukacyjnego szkół poprzez doposażenie bazy dydaktycznej.
Wsparcie w ramach projektu zaplanowane zgodnie z przeprowadzona diagnozą i zaklada realizację 4 zadań:
1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów – rozwój kompetencji i umiejętności oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez realizację zajęć matematycznych, językowych, przyrodniczych, programistycznych, sportowych i projektów edukacyjnych oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i indywidualizacji oraz doradztwa zawodowego.
2. Zajęcia rozwijające zainteresowanie naukami ścisłymi – rozwój kompetencji i zainteresowań, motywacji do nauki, z zastosowaniem aktywizujących metod i form edukacji pozaszkolnej:wyjazdy edukacyjne do miejsc związanych z naukami ścisłymi i technicznymi, laboratoria naukowe w formie półkolonii, szkolny festiwal naukowy.
3. Szkolenia dla nauczycieli – doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze innowacyjnych metod nauki, narzędzi aktywizujących, wykorzystania metody eksperymentu, oraz w obszarze kompetencji społecznych i edukacji włączającej.
4. Doposażenie szkół służące rozwojowi umiejętności uczniów – doposażenie bazy dydaktycznej niezbędnej do kształtowania kompetencji i umiejętności (pracownia językowa i informatyczna), zakup pomocy dydaktycznych do realizacji wsparcia włączającego (prac.indywidualizacji) oraz wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzi do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych.
Realizacja wsparcia zakłada również działania dla uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji zielonych i cyfrowych, społecznych, obywatelskich i przedsiębiorczości, inkluzyjności i równego traktowania.
Wsparciem objętych zostanie 300 (150K;150M) UCZNIÓW oraz 12(11K;1M) NAUCZYCIELI szkół objętych wsparciem.
Projekt zakłada realizację poniższych rezultatów:
a) podniesienie rozwój kompetencji, umiejętności i zainteresowań 210(105K;105M) uczniów poprzez udział w zajęciach dodatkowych i rozwijających;
b) objęcie doradztwem zawodowym 40 (20K;20M) uczniów szkół objętych wsparciem;
c) uzyskanie kwalifikacji przez 9(8K;1M) os. z kadry szkół objętych wsparciem;
d) objęcie wsparciem 4(2K;2M) uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych;
e)poprawa jakości nauczania i dostępności kształcenia 3 szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Wartość projektu: 1 149 958,32 zł
Dofinansowanie: 977 464,57 zł

Formularz rezerwacji urodzin Poznań

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z rezerwacją urodzin.