REGULAMIN, POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Definicje

   • Kurs, Warsztat – usługa realizowana przez Organizatora polegająca na prowadzeniu zajęć z budowy i programowania robotów lub zajęć z eksperymentów z fizyki, chemii.

   • Uczestnik Kursu, Uczestnik – osoba w wieku od 5 do 15 lat, zgłoszona na Kurs przez Opiekuna

   • Opiekun, Zgłaszający – rodzic, inny prawny opiekun Uczestnika Kursu lub osoba przez nich uprawniona

   • Instruktor, Prowadzący Kurs – osoba zapewniona przez Organizatora bezpośrednio prowadząca Kurs

   • Regulamin – regulamin świadczenia usług przez Organizatora

   • Umowa – umowa zawierana przez Opiekuna z Organizatorem podczas zapisu Uczestnika na Kurs, na mocy której Organizator świadczy usługę przeprowadzenia Warsztatów.

   • Zgłoszenie – poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach Organizatora.


  II.
  Wysłanie zgłoszenia i zawarcie umowy

    1. Przez Zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach www.malyinzynier.pl

    1. Warunkiem poprawnego Zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych Opiekuna Prawnego oraz Uczestnika.

    1. Wraz z potwierdzeniem zapisu Opiekun drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail otrzyma dane do przelewu.

    1. Wniesienie zaliczki we wskazanym terminie traktowane jest jako zawarcie Umowy uczestnictwa w zajęciach. Brak wniesienia zaliczki równoznaczny jest z rezygnacją z wcześniejszego Zgłoszenia.

    1. Po zawarciu Umowy Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.


   III.
   Rezygnacja z kursu

     1. Opiekun może zrezygnować z udziału w Warsztatach Mały Inżynier Uczestnika, przesyłając oświadczenie na adres info@malyinzynier.pl. Data wysłania rezygnacji decyduje o wysokości zwrotu wpłaconej zaliczki.

     1. Istnieje możliwość wymiany miejsca i daty udziału w Warsztatach Mały Inżynier, jeżeli Opiekun poinformuje Organizatora nie później niż w przeciągu 7 dni przed rozpoczęciem pierwotnego Kursu. Warunkiem koniecznym zmiany terminu i miejsca jest posiadanie przez Organizatora wolnych miejsc. 

     1. W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora osobie, która rezygnuje z kursu wypłaca się kwotę zaliczki potrącona o koszta rezygnacji uzależnione od daty rezygnacji.
        • rezygnacja na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem Warsztatów – potrącane jest 20% zaliczki lub przeniesienie zaliczki na inny kurs Mały Inżynier

        • od 30 do 10 dni – potrącane jest 75% wartości zaliczki, lub przeniesie zaliczki na inny termin kursu Mały Inżynier

        • rezygnacja poniżej 10 dni przed rozpoczęciem Kursu lub w dniu rozpoczęcia kursu powoduje całkowitą utratę zaliczki. Zaliczkę będzie można wykorzystać na naszych zajęciach w przeciągu 12 miesięcy. Jeżeli Opiekun wpłacił całość ceny za Kurs to różnica pomiędzy ceną kursu a zaliczką zostanie zwrócona.

        • rezygnacja z zajęć w trakcie trwania kursu nie skutkuje zwrotem pieniędzy za kurs. Istnieje mozliwość wykorzystaia pozostałej kwoty na innym kursie Małego Inżyniera w przeciągu 12 miesięcy. Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie rezygnacji przed zaistniałą nieobecnością. 

        • W przypadku choroby istnieje możliwość odrobienia zajęć w przeciągu 12 miesięcy (warunkiem koniecznym jest posiadanie miejsca na wybranym kursie oraz zgłoszenie choroby minimum 2 godziny przed zajęciami).


     IV.
     Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy Uczestników

       1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) pozostawione przez Uczestników Kursu w miejscu prowadzenia zajęć, oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich posiadaniu.


      V.
      Realizacja Umowy

        1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgody z warunkami określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej. Organizator zobowiązuje się zapewnić wykwalifikowanych Instruktorów do prowadzenia zajęć. Każdy z Instruktorów prowadzących Kurs został przeszkolony przez Organizatora oraz jest przygotowany do pracy z dziećmi. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania kursów w terminie 5 dni, przed jego rozpoczęciem. O decyzji takiej każdy Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową na wskazany przy zapisie adres e-mail lub drogą telefoniczną w przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości.

        1. W przypadku odwołania Kursu w sytuacji określonej w pkt. 2 Organizator zwraca Zgłaszającemu wszystkie wpłacone przez nich pieniądze.

        1. Uczestnicy zajęć (półkolonie letnie i zimowe) zostali ubezpieczeni przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków.


       VI.
       Udział w Kursach

         1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w kursach za zgodą i na wniosek Opiekuna.

         1. Osoby zgłaszające zobowiązane są do podania stanu zdrowia Uczestnika.

         1. Osoby zgłaszające zobowiązane są do podania osób uprawnionych do odbioru Uczestnika z Kursu. Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez Uczestnika. W takim przypadku Opiekun zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia pisemnego i przekazania go Prowadzącemu Kurs.

         1. Opiekun odpowiedzialny jest materialnie za szkody wyrządzone przez Uczestnika i z tego powodu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną

         1. Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących Kurs.

         1. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin uczestnictwa (załącznik do niniejszego regulaminu) może zostać usunięty z Kursu. W powyższym wypadku Organizator nie zwraca należności za pozostałą część Kursu.


        VII.
        Co zapewnia Organizator?

        Klub Małego Inżyniera

          • Uczestnicy zajęć pracują w parach dobieranych według wieku, umiejętności

          • Na każdą parę przypada zestaw materiałów dydaktycznych

          • Opiekę wykwalifikowanych Instruktorów

          • Profesjonalnie przygotowany program zajęć,

          • Poczęstunek (soki owocowe, przekąski),

          • Dyplom ukończenia warsztatów.

         Kursy weekendowe

           • Uczestnicy zajęć pracują w parach dobieranych według wieku, umiejętności

           • Na każdą parę przypada zestaw materiałów dydaktycznych

           • Opiekę wykwalifikowanych Instruktorów

           • Uczestników na zajęcia można przyprowadzać 15 minut wcześniej i 15 minut po zakończeniu zajęć odbierać (istnieje możliwość zorganizowania dodatkowo płatnej świetlicy, na warunkach określonych przy zapisie na Kurs)

           • Na zakończenie zajęć dzieci otrzymują dyplom oraz upominek Małego Inżyniera (jeśli było to określone w programie danego kursu)

           • Uczestnicy przez czas trwania zajęć mają zapewniony drobny poczęstunek w postaci wody, soków, ciastek


          Kursy wakacyjne/Ferie zimowe

            • Uczestnicy zajęć pracują w parach dobieranych według wieku, umiejętności

            • Na każdą parę przypada zestaw materiałów dydaktycznych

            • Opiekę wykwalifikowanych instruktorów

            • Uczestników na zajęcia można przyprowadzać 1 godzinę wcześniej i 1 godzinę po zakończeniu zajęć odbierać (istnieje możliwość zorganizowania dodatkowo płatnej świetlicy, na warunkach określonych przy zapisie na Kurs)

            • Na zakończenie zajęć dzieci otrzymują dyplom, płytę ze zdjęciami oraz upominek Małego Inżyniera (jeśli było to określone w programie danego kursu)

            • Uczestnicy mają zapewnione 3 posiłki dziennie: śniadanie (bułki, jogurt, itp.), obiad (drugie danie) dostarczany przez firmę cateringową, podwieczorek (owoce, słodycze). Przez cały dzień dostępne są napoje: woda, soki, mleko.


           VIII.
           Dokumenty wymagane na pierwszych zajęciach

           Klub Małego Inżyniera:

             • karta informacyjna Uczestnik

             • regulamin Uczestnika zajęć

             • zgoda na samodzielny powrót z Kursu (jeżeli Uczestnik ma sam wrócić)

            Kurs weekendowy:

              • karta informacyjna Uczestnik

              • regulamin Uczestnika zajęć

              • zgoda na samodzielny powrót z Kursu (jeżeli Uczestnik ma sam wrócić)


             Kurs wakacyjny/Ferie zimowe:

               • karta informacyjna Uczestnika

               • regulamin Uczestnika zajęć

               • zgoda na samodzielny powrót z Kursu (jeżeli Uczestnik ma sam wrócić)


              IX.
              Miejsce prowadzenia kursu

              Kurs prowadzony jest w miejscu wskazanym przez Organizatora

              X. Wizerunek

                1. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie Kursu Prowadzący Zajęcia, czy też inna osoba wskazana przez Organizatora wykonywał zdjęcia, nagrywał filmy Uczestnikom Zajęć celem umieszczenia ich na swojej stronie internetowej (www.malyinzynier.pl, profil facebooka).

                1. W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem Zajęć jednemu z obecnych na Kursie Instruktorów


               XI.
               Postanowienia końcowe

                 1. Przystąpienie przez Uczestnika do Kursu Mały Inżynier jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora w celu wysyłania newslettera z nowościami.

                 1. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, obowiązuje od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora

                 1. Zmiany w regulaminie obowiązują tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów.

                 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

                 1. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.

                KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

                Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

                  1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Mały Inżynier Ewa Bednarek, z siedzibą ul. Zagrodnicza 8a, 61-654 Poznań, nr tel. 790 511 311, e-mail: info@malyinzynier.pl

                  1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby organizacji warsztatów Mały Inżynier, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku oraz celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

                  1. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą podwykonawcy, w zakresie w jakim powierzono im przetwarzanie danych

                  1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do realizacji umowy oraz przez czas wymagany przez przepisy szczególne (Kuratorium Oświaty).

                  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.

                  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

                  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością realizacji umowy.. 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

                 KONTAKT

                 Nasi konsultanci nie są w tej chwili dostępni. Proszę zostawić wiadomość, a wkrótce się z Panem/Panią skontaktujemy.

                 Formularz rezerwacji urodzin Poznań

                 Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z rezerwacją urodzin.