Kompetencje na start w Gorawinie

Województwo:

Perspektywa:

Kompetencje na start w Gorawinie

Projekt pt. Kompetencje na start w Gorawinie jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino, w partnerstwie z podmiotem edukacyjnym Mały Inżynier, w okresie II.2024–VIII.2025. 

Cel główny Projektu: do 31.08.2025 w Społecznej Szkole Podstawowej w Gorawinie (woj.zachodniopomorskie) poprawiona zostanie jakość i dostęp do kształcenia ogólnego, poprzez:
a) realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów (ucz.);
b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
c) rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną;
d) doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli;
e) wsparcie potencjału edukacyjnego szkoły poprzez doposażenie bazy dydaktycznej.
Wsparcie w ramach projektu zaplanowane zgodnie z przeprowadzona diagnozą i zakłada realizację 4 zadań:
1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów – rozwój kompetencji i umiejętności oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez realizację zajęć matematycznych, programistycznych i projektów edukacyjnych oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
2. Zajęcia rozwijające zainteresowanie naukami ścisłymi – rozwój kompetencji i zainteresowań, motywacji do nauki, z zastosowaniem aktywizujących metod form edukacji pozaszkolnej: wyjazdy edukacyjne do miejsc związanych z naukami ścisłymi i technicznymi, laboratoria naukowe w formie półkolonii, szkolny festiwal naukowy.
3. Szkolenia dla nauczycieli – doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze innowacyjnych metod nauki, narzędzi aktywizujących, wykorzystania metody eksperymentu, oraz w obszarze kompetencji społecznych i edukacji włączającej.
4. Doposażenie szkoły służące rozwojowi umiejętności uczniów – doposażenie bazy dydaktycznej niezbędnej do kształtowania kompetencji i umiejętności, w szczególności cyfrowych.
Realizacja wsparcia zakłada również działania dla uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji zielonych i cyfrowych, społecznych, obywatelskich i przedsiębiorczości, inkluzyjności i równego traktowania.
Wsparciem objętych zostanie 12 (6K;6M) UCZNIÓW oraz 4(3K;1M) NAUCZYCIELI szkoły objętej wsparciem.
Projekt zakłada realizację poniższych rezultatów:
a) podniesienie rozwój kompetencji, umiejętności i zainteresowań 8(4K;4M) uczniów poprzez udział w zajęciach dodatkowych i rozwijających;
b) uzyskanie kwalifikacji przez 3(2K;1M) os. z kadry szkoły objętej wsparciem;
c) poprawa jakości nauczania i dostępności kształcenia 1 szkoły podstawowej z województwa zachodniopomorskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Wartość projektu: 129 442,50 zł
Dofinansowanie: 110 026,12 zł

Formularz rezerwacji urodzin Poznań

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z rezerwacją urodzin.