Dobry start w przyszłość - wsparcie uczniów w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim

Województwo:

Perspektywa:

Dobry start w przyszłość - wsparcie uczniów w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim

Projekt pt. „Dobry start w przyszłość – wsparcie uczniów w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim jest realizowany przez Gminę Drawsko Pomorskie, w partnerstwie z podmiotem edukacyjnym Mały Inżynier, w okresie II.2024–VIII.2025. 

Cel główny Projektu: do 31.08.2025 w Szkole Podstawowej nr 1 im. majora Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim (woj.zachodniopomorskie) poprawiona zostanie jakość i dostęp do kształcenia ogólnego, poprzez:
a) realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów (ucz.);
b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
c) rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną;
d) doradztwo zawodowe oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
e) doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli;
f) wsparcie potencjału edukacyjnego szkoły poprzez doposażenie bazy dydaktycznej.
Wsparcie w ramach projektu zaplanowane zgodnie z przeprowadzona diagnozą i zakłada realizację 4 zadań:
1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów – rozwój kompetencji i umiejętności oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez realizację zajęć matematycznych, językowych, przyrodniczych, programistycznych, sportowych i projektów edukacyjnych oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i doradztwa zawodowego.
2. Zajęcia rozwijające zainteresowanie naukami ścisłymi – rozwój kompetencji i zainteresowań, motywacji do nauki, z zastosowaniem aktywizujących metod i form edukacji pozaszkolnej: wyjazdy edukacyjne do miejsc związanych z naukami ścisłymi i technicznymi, laboratoria naukowe w formie półkolonii, szkolny festiwal naukowy.
3. Szkolenia dla nauczycieli – doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze innowacyjnych metod nauki, narzędzi aktywizujących, wykorzystania metody eksperymentu, oraz w obszarze kompetencji społecznych i edukacji włączającej.
4. Doposażenie szkoły służące rozwojowi umiejętności uczniów – doposażenie bazy dydaktycznej niezbędnej do kształtowania kompetencji i umiejętności (pracownia językowa, humanistyczna i informatyczna), zakup pomocy dydaktycznych do realizacji wsparcia włączającego (prac.indywidualizacji) oraz wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzi do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych.
Realizacja wsparcia zakłada również działania dla uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji zielonych i cyfrowych, społecznych, obywatelskich i przedsiębiorczości, inkluzyjności i równego traktowania.
Wsparciem objętych zostanie 400 (200K;200M) UCZNIÓW oraz 10(9K;1M) NAUCZYCIELI szkoły objętej wsparciem.
Projekt zakłada realizację poniższych rezultatów:
a) podniesienie rozwój kompetencji, umiejętności i zainteresowań 280(140K;140M) uczniów poprzez udział w zajęciach dodatkowych i rozwijających;
b) objęcie doradztwem zawodowym 50 (25.K;25M) uczniów szkoły objętej wsparciem;
c) uzyskanie kwalifikacji przez 7 (6K;1M) osób z kadry szkoły objętej wsparciem;
d) objęcie wsparciem 4(2K;2M) uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych;
e)poprawa jakości nauczania i dostępności kształcenia 1 szkoły podstawowej z województwa zachodniopomorskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Wartość projektu: 867 680,41 zł
Dofinansowanie: 737 528,35 zł

Formularz rezerwacji urodzin Poznań

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z rezerwacją urodzin.