Nowa szkoła-lepszy start w Rojowie

Województwo:

Perspektywa:

Nowa szkoła-lepszy start w Rojowie

Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-00/16

Projekt „Nowa szkoła, lepszy start w Rojowie” jest realizowany przez MiG Ostrzeszów w partnerstwie z firmą „Mały Inżynier” w okresie IX.2018-VIII.2020. Celem projektu jest do 31.08.2020 140 uczniów (70K) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rojowie z terenu MiG Ostrzeszów (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 6os.(6K nauczycieli zdobędzie kompetencje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 207osób tj. 7 nauczycieli (7K), 200 uczniów (100K;100M), nowej SP w Rojowie.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  1. zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy;
  2. szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu;
  3. działania zamierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

Zakres merytoryczny projektu obejmuje wykorzystanie pozytywnie zwlidowanego programu nauczania stworzonego w ramach projektu innowacyjnego pt.:” Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 SP” w ramach PO KL 2007-13. Projekt w całości rozliczany ryczałtowo, wartość projektu: 377 108,63zł, w tym wkład własny finansowy w ramach kosztów pośrednich: 19 000,00zł(5%). Projekt jest komplementarny z projektem infrastrukturalnym współfinansowanym ze środków EFRR w ramach WRPO 2014+

Dofinansowanie: 320542,33 zł

Formularz rezerwacji urodzin Poznań

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z rezerwacją urodzin.